Memberships
 • Basic Plan for Property Owners Rs7,000

  Basic Plan for Property Owners

  • Property Count: 1
  • Hot Property: 0
  • Period: Unlimited Days
  • Allowed Listings Types: All
  • Allowed Property Types: All

  For Included Features, Visit this page : https://www.gharjagganepal.com/list-property/

  Register
 • Featured Plan for Property owners Rs12,000

  Featured Plan for Property Owner

  • Property Count: 1
  • Hot Property: 0
  • Period: Unlimited Days
  • Allowed Listings Types: All
  • Allowed Property Types: All

  For included features, visit https://www.gharjagganepal.com/list-property/

  Register
 • Premium Plan for Property Owners Rs18,000

  Premium Plan for Property Owner

  • Property Count: 1
  • Hot Property: 1
  • Period: Unlimited Days
  • Allowed Listings Types: All
  • Allowed Property Types: All

  For Included Features, Visit : https://www.gharjagganepal.com/list-property/

  Register
 • Rental Listing Plan Free

  RENTAL - FREE LISTING

  • Property Count: 1
  • Hot Property: 0
  • Period: Unlimited Days
  • Allowed Listings Types: All
  • Allowed Property Types: All

  Register
 • ENTRY PLAN Rs2,000

  Entry Plan

  • Renew Price: Rs2,000
  • Property Count: 1
  • Hot Property: 0
  • Period: 90 Days
  • Allowed Listings Types: All
  • Allowed Property Types: All

  Register
 • FREE TRIAL Free

  FREE TRIAL - 45 DAYS VALIDITY

  • Property Count: 1
  • Hot Property: 0
  • Period: 50 Days
  • Allowed Listings Types: All
  • Allowed Property Types: All

  Register

म प्रोपर्टी बिक्रि गर्न - सट्टा पट्टा गर्न लिस्टिंग गर्न चाहन्छु

प्रोपर्टी धनि आफैले प्रोपर्टी ब्यबसाय बिक्रि गर्न तथा सट्टापट्टाको लागि लिस्टिंग जानाकारी र प्रोसेसिङ्ग यहाँ बाट गर्नुहोस

म प्रोपर्टी भाडा - लिजमा दिन लिस्टिंग गर्न चाहन्छु

प्रोपर्टी धनि आफैले प्रोपर्टी ब्यबसाय भाडा - लिजमा दिन लिस्टिंग जानाकारी र प्रोसेसिङ्ग यहाँ बाट गर्नुहोस

म रियल स्टेट एजेन्ट / एजेन्सी हो , बिक्रि भाडाको लागि लिस्टिंग गर्न चाहन्छु

रियल स्टेट एजेन्ट्स - एजेन्सिज ले प्रोपर्टी बिक्रि - भाडाको लागि लिस्टिंग जानाकारी र प्रोसेसिङ्ग यहाँ बाट गर्नुहोस /

Style Selector
Select the layout
Choose the theme
Preset colors
No Preset
Select the pattern